Nawigacja

O szkole

Miasteczko ruchu drogowego

Uroczyste otwarcie  Miasteczka Ruchu Drogowego

 

     6 października br. przy Szkole Podstawowej w Buszkowicach otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego. Specjalnie zaprojektowany plac do nauki przepisów ruchu drogowego będzie służył uczniom całej gminy Żurawica.

  W uroczystości otwarcia miasteczka udział wzięli uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, rodzice oraz zaproszeni goście: proboszcz parafii Buszkowice ks. Zygmunt Jarzyna, członek Zarządu woj. podkarpackiego dr Maciej Lewicki, wicestarosta powiatu przemyskiego Marek Kudła, dyrektor biura poselskiego Piotra Tomańskiego Leszek Urban, wójt Gminy Żurawica  Janusz Szabaga, dyrektor GZEASiPO w Żurawicy Maria Mazurek,  radni Buszkowic i Buszkowiczek Kazimierz Kędziora i Józef Paczkowski,  dyrektor WORD-u w Przemyślu Jan Janusz , inspektor WORD-u Wojciech Sosnowski–, zastępca naczelnika WRD KM Policji w Przemyślu Tomasz Kurek , komendant Posterunku Policji w Żurawicy Jerzy Kruczek , przedstawiciele Komendy Miejskiej w Przemyślu -  Małgorzata Czechowska i   Marek Radochoński, kierownik PZU Życie w Przemyślu, dyrektorzy szkół z terenu gminy Żurawica oraz fundatorzy  budowy obiektu.

    Uroczystość rozpoczęła  dyrektor szkoły Maria Tabinowska, która powitała przybyłych gości i powiedziała, że wybudowane MRD to stworzenie warunków  w SP Buszkowice i równocześnie dla wszystkich zainteresowanych szkół Gminy  Żurawica do zdobywania wiedzy i wdrażania do przestrzegania przez dzieci i młodzież zasad i  przepisów ruchu drogowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki niemu uczniowie będą mogli   kształcić umiejętności bezpiecznego poruszania się na drogach oraz zdobywać karty rowerowe i motorowerowe.   Rodzice deklarują , że również poza szkołą,  będą uczyć swoje pociechy zasad poruszania się na drodze podczas rodzinnych rowerowych wycieczek.

 W bezpośrednim sąsiedztwie MRD planujemy stworzyć Plac Zabaw. Teren został już ogrodzony i wyrównany.  

Będzie to też miejsce rekreacyjne, gdzie dzieci począwszy od przedszkola, pod opieką rodziców będą mile, zdrowo i przede wszystkim bardzo bezpiecznie, spędzać wspólny wolny czas.

   MRD powstało z inicjatywy dyrektora szkoły Marii Tabinowskiej , przy ogromnym wsparciu   Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „Pomóżmy sobie”, OPP powstałego przy Szkole Podstawowej w Buszkowicach oraz Wójta Gminy Żurawicy, Pana Janusza Szabagi Dyrektor szkoły opowiedziała o kolejnych etapach budowy miasteczka  Wstępne prace związane z realizacją zadania rozpoczęły się w listopadzie 2007r.

Przygotowano dokumentację techniczną oraz teren pod budowę. Rodzice, będący równocześnie członkami Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”,  wykarczowali  stare drzewa owocowe, krzaki, wyrównano teren.

  W  roku 2008 wbudowano obrzeża betonowe  mini ulic z przejściami dla pieszych,  skrzyżowań, w tym  skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego na jezdniach miasteczka, przygotowano jezdnie do wyłożenia kostka brukową. Rozplantowano ziemię na placach między jezdniami i  zakupiono żerdzie do ogrodzenia terenu.

W 2009 wykonano jezdnie z kostki brukowej o łącznej powierzchni 570 m2.

 W 2010 zbudowano parking dla rowerów oraz drogę dojazdową. Wykonano ogrodzenie oraz obsadzono place między alejkami ozdobną roślinnością. Zakres prac  każdego roku dyktowany był ilością środków finansowych, sukcesywnie pozyskiwanych od sponsorów.

     Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrali przybyli goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie szkoły i dyrektora  Marii Tabinowskiej,  w działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwracali uwagę na  znaczenie takich inicjatyw w  praktycznym przygotowaniu młodego człowieka do właściwego korzystania z dróg, ulic i chodników.

    Uczniowie szkoły przeprowadzili ciekawy wywiad z zastępcą naczelnika WRD KM Policji w Przemyślu Tomaszem Kurkiem a dla zaproszonych gości przedstawili dwie inscenizacje „na wesoło”,  dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Następnie odbyło się  uroczyste przecięcie wstęgi  oraz poświęcenie obiektu szkoleniowego przez  proboszcza naszej parafii, ks. Zygmunta Jarzynę. Proboszcz również cieszy się z  inicjatywy, twierdząc, że wspaniale wpisała się ona w hasło  pracy duszpasterskiej na rok 2009 „Otoczmy troską życie”. Chodzi o to, aby  człowiek odkrył, że życie jest darem , potrafił się nim zachwycić, wyrażając przy tym wielki szacunek do własnego życia, do życia innych ludzi oraz do stworzonego świata.

    Uroczystość zakończono  przejazdem uczniów na rowerach po mini jezdniach miasteczka .

    Miasteczko  powstało dzięki zaangażowaniu wielu instytucji , osób i firm.

     Dziękujemy  serdecznie wszystkim fundatorom za przekazane środki finansowe. Koszt inwestycji wyniósł prawie 100tys, zł. To dzięki Państwu dzisiaj możemy się cieszyć tym obiektem, jednym z nielicznych na terenie województwa podkarpackiego.

     Fundatorami byli:

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – II -nagroda w formie dotacji celowej,  w wys.  30tys. w Ogólnopolskim Konkursie „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego”, Wójt Gminy Żurawica -17tys.zł, PZU S.A -15tys. zł., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu – 12 tys. zł oraz znaki drogowe, PZU Życie -7tys. zł., Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „POMÓŻMY SOBIE” działające przy Szkole Podstawowej w Buszkowicach- ponad 4tys. zł , hurtownia materiałów budowlanych EREM, Przedsiębiorstwo KRUSZGEO w Rzeszowie ,Bank Spółdzielczy w Żurawicy,  Zbigniew Antosyk - właściciel firmy remontowo-budowlanej w Buszkowicach, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Piotr i Aneta Szczepańscy, Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w Żurawicy .

     Dziękujemy  prezesowi Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” Wojciechowi Psikowi oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za ogrom prac począwszy od porządkowania terenu do wykonania plenerowego ogrodzenia, państwu Dorocie i Markowi Szal projektantom miasteczka,  Grzegorzowi Pęcak i Zbigniewowi Antosyk, głównym projektantom i wykonawcom plenerowego ogrodzenia, panom radnym i sołtysom Buszkowic i Buszkowiczek oraz wszystkim rodzicom, których zbyt długo by wymieniać.

    Dziękuję nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w  przygotowaniu uroczystości. Musimy inwestować  w edukację dotycząca bezpieczeństwa dzieci  na drogach, bo dzięki takim  inicjatywom wzrośnie liczba zdobywających karty rowerowe i motorowerowe, a tym samym poprawi się stan bezpieczeństwa na polskich drogach

    Dyrektor SP Buszkowice

Maria Tabinowska

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Buszkowicach
    Buszkowice 138
    37-710 Żurawica
  • (16) 671-63-56

Galeria zdjęć